—————————————————–
ENGLISH VERSION BELOW 
 

Wielokrotnie pytacie mnie na Fan Page’u o książki dotyczące mody które czytam, zwłaszcza o to czy jakieś szczególnie mogę Wam polecić. W odpowiedzi na Wasze sugestie postanowiłam, że raz na jakiś czas, będę się z Wami dzielić moimi ostatnimi lekturami w ramach cyklu ‚MG BOOK CORNER‚. Sama lubię czytać pozycje ‘z polecenia’, dlatego taka wymiana wrażeń umożliwi nam dzielenie się ciekawszymi publikacjami – koniecznie wpisujcie pod postem swoje ulubione! 🙂

Cieszę się, że ostatnio coraz więcej wydawnictw w Polsce wypuszcza na rynek książki związane z modą, w tym biografie znanych, światowych projektantów. Jedną z tych, która wpadła mi w ręce kilka tygodniu temu była książka Tony’ego Di Corcii ‘Gianni Versace. Przyznam szczerze, że zawsze kiedy zaczynam czytać jakąś biografie mam ambiwalentne uczucia – często autorzy, przez zbytnie nagromadzenie nieistotnych faktów i sztywny język, wypłukują życie bohaterów ze wszelkiej ekscytacji. Biografia to nie encyklopedia, ma być ciekawa, inspirująca i podana w taki sposób, że proces poznawania życia osoby, która nas intryguje jest naturalną przyjemnością. Gdybym chciała czytać suchą encyklopedię, raczej kupiłabym takowy egzemplarz, a nie sięgała po biografię.
Na szczęście, ten błąd nie zostaje popełniony przez Di Corcię. Biografia Gianniego Versace, jest nie tylko lekka, ale też dowcipna i bogato uzupełniona o cytaty i komentarze osób z otoczenia projektanta. Nawet wstęp napisał sam Giorgio Armiani, z którym za życia Gianni nieustannie (i nieoficjalnie) rywalizował. Zestawianie dwóch włoskich designerów narzucało się samo – byli jak ogień i woda, a ich style reprezentowały zupełnie dwa różne bieguny estetyczne. Dzięki tym zdrowym różnicom i kreatywności, ciagle wzajemnie się napędzali.

Ta pozycja to dobrze przygotowany przegląd z życia Versacego od wczesnych początków do momentu niespodziewanej śmierci w wyniku morderstwa w 1997. Można się dowiedzieć więcej o jego początkach, o tym, że najważniejszą osobą w życiu była matka, która bardziej niż krawcową, była współczesnym wirtuozem igły i nitki. Biografia pozwala też zrozumieć skąd u kalabryjskiego projektanta pociąg do erotycznej ekstrawagancji i wszystkiego co nosiło na sobie ślad kultury antycznej, czyli wszystkiego z czego jego charakterystyczny styl jest znany do dziś. W sposobie podania widać drzemiącą sympatię autora do bohatera, ale tym milej przychodzi czytanie biografii. Gianni był nie tylko niezwykle utalentowanym (i przełomowym) projektantem, ale też jak wynika z relacji otoczenia ciepłym i wrażliwym człowiekiem. Książka pozwala także zrozumieć jego niezwykłą (choć często opartą na burzliwych dyskusjach) relację z siostrą i obecnie spadkobierczynią jego dorobku artystycznego – Donatellą. ‘Gianni Versace’ wydawnictwa Rebis to dobra i rzetelna biografia. Przede wszystkim dzięki idealnie wyważonymi proporcjami pomiędzy faktami, anegdotami i zdrowym subiektywizmem zawartym w publikacji Tony’ego di Corcii. Na końcu znajdziecie też przydatne kalendarium z najważniejszymi wydarzeniami z życia projektanta. Wszystkim modo-maniakom zdecydowanie polecam! 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————-
ENGLISH VERSION 

Many times you ask me on fan page what kind of books do I read, especially those particular which I can recommend to you. In response to your suggestions I decided that once in a while, I’ll share with you my recent readings. I like to read something recommended by someone, so hopefully this exchange experience will enable us to share some interesting titles – please tell me about your favorites in the comments below ! 🙂 

I am glad that recently more and more publishers in Poland launches books not only about fashion but also about well-known, international designers. One of those fell into my hands a few weeks ago – it was a book by Tony Di Corcii titled ‚ Gianni Versace’. I must admit that whenever I begin to read some biographies I always have ambivalent feelings – often the authors, by the excessive accumulation of irrelevant facts and stiff tongue, rinse lives of the characters from all the excitement. Biography is not an encyclopedia – to be interesting it has to be inspiring to make the process of getting to know a person’s life  a natural pleasure. If I wanted to read a dry encyclopedia, I’d rather buy one.

Fortunately this mistake is not made ​​by Di Corciano. Biography of Gianni Versace is not only lightweight, but also witty and richly supplemented by quotes and comments from designer’s
environment. Even the introduction is written by Giorgio  himself (he was actually a non-official rival of Gianni). Combining those two Italian designers came naturally – they were like fire and water, and their styles represent two entirely different aesthetic poles. With these healthy differences and creativity, they constantly power each other up.


This book is a well-prepared overview of the life of Versace from the early beginnings until the unexpected death as a result of the murder in 1997. You can learn more about his start, the fact that  the most important person in his life was his mother, who was more than a seamstress – she was a contemporary virtuoso of needle and thread. Biography also allows you to understand where designer’s erotic attraction to extravagance, ancient culture inspirations and finally his distinctive style came from. By the mode of writing I can see that the author really likes Gianni, so the whole thing is nicer to read. Gianni was not only an extremely talented (and crucial) designer, but also a warm and sensitive man. The book also allows you to understand the remarkable (although often based on very lively debates) relationship with his sister – a heir to his artistic achievements, Donatella. ‚ Gianni Versace’  by Rebis Publishing is a good and honest biography. First of all, thanks to the perfectly balanced proportions between facts, anecdotes and healthy subjectivity contained in the publication of Tony di Corcii. At the end you will find a useful timeline of major events in designer’s life. I could definitely recommend it to
all the fashion maniacs! 🙂