—————————————————–
ENGLISH VERSION BELOW 
 
DLACZEGO LUKSUS STRACIŁ BLASK? 
No właśnie, czy faktycznie stracił? A jeśli tak to z jakiego powodu? I czym w ogóle jest luksus we współczesnym świecie, jeśli dzięki globalizacji wszystko jest teoretycznie dostępne dla wszystkich? Czy coś takiego jeszcze funkcjonuje, czy mamy do czynienia raczej z miejską legendą? Na te i wiele innych pytań stara się odpowiedzieć francuska dziennikarka Dana Thomas. Autorka, która pisała m.in. dla ‘Newsweeka’ i ‘New York Times’, wyrusza w długą i niezwykle owocną podróż po meandrach przemysłu luksusowego. Niestrudzenie usiłuje odgadnąć, co sprawiło, że w procesie dziejowym, pewne marki oraz ich dyrektorzy (nie mylić z założycielami) wyrosły na prawdziwych potentatów, podczas gdy inne przepadły bezpowrotnie.

Haute couture jest obecnie bardziej ciekawostką przyrodniczą, niż prężną gałęzią mody. Owszem, nadal ma ogromne znaczenie, ale to wszechobecne pret-a-porte, tak naprawdę kształtuje świadomość ogółu i wyznacza sezonowe trendy. Komercjalizacja stała się naturalną częścią światowego rozwoju, także w przypadku mody. Nie ma w tym nic złego, jeśli za ceną oferowanych produktów idzie równie wysoka jakość. Niestety, w przypadku wielu marek, obecnie został już jedynie szyld. Logo skutecznie mami klientelę opowieściami o bogatym rodowodzie i wieloletniej tradycji, odwracając uwagę od naprawdę istotnej kwestii: faktu, że tak naprawdę, coraz częściej rzeczy, które kupujemy mają niewiele wspólnego ze swoimi pierwowzorami. Poza ogólnym wzornictwem, precyzja wykonania współczesnych ubrań, torebek, czy butów i innych dodatków, która kiedyś była priorytetem, teraz została daleko w tyle. Rzeczy kiedyś produkowane w niewielkich ilościach na zamówienie, teraz zawładnęły masową świadomością. Stały się przedmiotami pożądania i wyznacznikami statusu społecznego, a same marki są pionkami w bardzo niebezpiecznej grze: grze o pieniądze.

Podoba mi się, że Dana Thomas, pokazuje różne punkty widzenia i daleka jest od forsowania czarno-białych sądów. Autorka spisuje pewne poszlaki i pozwala czytelnikowi na samodzielne kształtowanie opinii. Próżno szukać tu prostych odpowiedzi, ale na pewno znajdziecie skondensowaną historię rozwoju takich brandów jak Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Prada czy Gucci. Często są to też takie ciekawostki, którymi pijarowcy niekoniecznie chcieliby się dzielić z szeroką publicznością. Pozycja, rewelacyjnie obnaża mechanizmy współczesnego marketingu, dla którego dziedzictwo marek, stało się niczym więcej jak przydatną bajeczką dla tłumu. Historie o przeszłości i tradycji, opowiada się żądnym poczucia elitarności konsumentom, dla których metka i logo znaczy więcej niż sam produkt.

Jednocześnie, Thomas stara się odpowiedzieć na pytanie, czy w czasach kiedy ogromna część towarów luksusowych produkowana jest w Chinach, to czy w ogóle wciąż możemy nazywać je ‘luksusowymi’? Marki stały się niewolnikami giełdowych zależności i konieczności zmniejszania kosztów wytwórstwa. Istnieje, jeszcze jednak kilka, opierających się tej tendencji. Właśnie dlatego, Francuzka opisuje historię powstania takich kultowych produktów jak perfumy Chanel No. 5, czy torebka Birkin Hermes, które do tej pory są wzorem jakości. Dziennikarka pokazuje, jak wyciągać właściwe wnioski i obalając mity paradoksalnie, pozwala zbudować szacunek do niewielu już pozostałych prawdziwie luksusowych marek. Tych, gdzie wciąż jakość, jest równie ważna (o ile nie ważniejsza), co słupki sprzedaży. Właśnie dlatego, uważam, że to jedna z najlepszych książek na ten temat i obowiązkowa pozycja, dla każdego kto interesuje się modą czy aspiruje do konsumenta towarów luksusowych. Rewelacja!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 —————————————————–
ENGLISH VERSION

HOW LUXURY LOST ITS LUSTER?

Well, is it actually lost? And if so, why ? And what in general is a luxury in today’s world , if by globalization everything is theoretically available to everyone? Does it actually exist or it’s just an urban legend? Dana Thomas, a French journalist tries to answer these and many other questions. The author, who wrote  for ‚Newsweek’ and ‚New York Times’ sets out on a long and extremely fruitful journey through the meanders of the luxury industry. Tirelessly trying to figure out what caused that in the process of history, certain brands and their directors ( don’t confused them with founders ) have grown into true champions, while others are gone forever. 

Haute couture is now more a curio than a thriving branch of fashion. Yes, it still has great importance, but the ubiquitous pret-a-porte is the thing that really shapes consciousness of the general public and sets seasonal trends. Commercialization has become a natural part of the global development, as in the case of fashion. There is nothing wrong if the price of our products goes proportionally with high quality. Unfortunately, for many brands trademark is everything what has left. Logo effectively lure the customers by tales of rich family trees and long tradition, diverting attention from the really important issue : the fact that more and more things that we buy have little in common with their original versions. In addition to the general design, the workmanship of handbags, shoes and other additives was once the priority and now is far behind that. Things produced in small quantities to order, now captured the mass consciousness. They have become objects of desire and determinants of social status. The same brands are like pawns in a very dangerous game : the game of money.

I like that Dana Thomas shows different points of view and she’s far from forcing black-and-white judgments. The author writes some circumstantial evidences and allows the reader to shape the opinion. It’s hard to look for the simple answers here, but surely you can find a condensed history of of such brands as Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Prada and Gucci. Often they are also curiosities, which PR managers not necessarily want to share with a wider audience. Book exposes the mechanisms of the modern marketing, for which heritage brands has become nothing more than a useful tale for the crowd. Stories about the past and tradition are for customers who want elitism, price tag and logo more than the product itself.

 

At the same time Thomas is trying to answer the question : when the large part of luxury goods come from China, can we still call them ‚luxury’? Brands have become slaves of exchange relationships and the need to reduce manufacturing costs. However, there are still a few against this trend. That’s why, a french woman tells a story of the creation of such iconic products as perfume Chanel No. 5, Hermes Birkin handbag, which so far are the models of quality. Journalist shows you how to draw the right conclusions and dispelling the myths paradoxically allows you to build respect for the few remaining true luxury brands. Those, whom quality is equally important (if not more important ) as the posts of sale. That’s why, I think it’s one of the best books about this subject and a must have for anyone who is interested in fashion or aspires to be a consumer of luxury goods. Excellent!